Miljöprogram

Arbete och modernisering med tanke på miljön

Stadionstiftelsen beviljades miljöcertifikatet Ekokompassen i december 2013. Då Ekokompassen för Olympiastadion byggdes upp utgick man från en kartläggning av utgångsläget och en bedömning av miljökonsekvenserna till utarbetande av ett miljöprogram beaktande det grundläggande förbättrings och moderniseringsarbetet åren 2016 - 2020. 

Olympiastadion bär för sin del ett modernt klimatansvar med alla till buds stående medel i samarbete med Helsingfors stad för att uppnå kolneutralitetsmålet inom åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035.

Olympiastadions miljölösningar har planerats så att Olympiastadion har en täckande insamling och återvinning av avfall, möjligast energieffektiva lösningar inom ramen för skyddet, möjligast ekologiska lösningar som beaktar livscykeln för planens, byggnadens och maskinernas del. Man utreder också om stadion kan ta i bruk solpaneler för produktion av energi.

Läs mer om förnyade Olympiastadions miljölösningar.

 

Som konkreta åtgärder har vi valt följande tyngdpunkter i vårt miljöprogram Ekokompassen

 • att reducera mängden avfall, effektiv sortering och cirkulär ekonomi
 • att styra upphandlingarna i en miljövänlig riktning
 • att beakta miljöfrågorna också i produkter och tjänster som upphandlas som underentreprenad 
 • att beakta cirkulär ekonomi i åtgärderna som hänför sig till evenemang och miljökommunikation

Stadionstiftelsen beviljades miljöcertifikatet Ekokompassen i december 2013.

 

Stadionstiftelsen har uppfyllt följande kriterier i miljösystemet Ekokompassen:

 

 1. Stiftelsen arbetar i enlighet med lagar och bestämmelser om miljön.
 2. Stiftelsen har en miljöpolitik som utgör grunden för miljömålen.
 3. Stiftelsen har gjort en miljöutredning i vilken man kartlagt utgångsläget för hanteringen av miljöfrågorna och bedömt stiftelsens mest signifikanta miljöpåverkan.
 4. Stiftelsen har utarbetat ett årligt miljöprogram och fastställt målen som ska uppnås. Åtgärderna har antecknats i miljöprogrammet.
 5. Stiftelsen har utsett en miljöansvarig.
 6. De nyckelpersoner för miljöfrågor som stiftelsen utsett har genomgått Ekokompassens miljöutbildning. Nyckelpersonerna har instruerat de övriga medarbetarna i att ta hänsyn till miljöaspekterna i sitt arbete. Stiftelsens personal och serviceproducenterna som verkar i stadion är väl engagerade och motiverade att dagligen omsätta miljöfrågorna i praktiken.
 7. Stiftelsen har en avfallshanteringsplan. Avfallet sorteras i överensstämmelse med de lokala bestämmelserna om avfallshantering.
 8. Stiftelsen för bok över sitt farliga avfall, förvarar det på ett säkert sätt och levererar det till påkallad behandling.
 9. Stiftelsen för en förteckning över de kemikalier som används. Säkerhetsdatablad finns tillgängliga för personalen och medarbetarna har instruerats i att använda kemikalierna på ett säkert sätt. Stiftelsen förvarar sina kemikalier i enlighet med bestämmelserna.
 10. Stiftelsen lämnar årligen till Ekokompassen en rapport över hur målen uppnåtts och över nyckeltalen som kännetecknar stiftelsens miljöarbete. Uppföljningsrapporten finns tillgänglig för stiftelsens personal

 

Ekokompassen är ett till små och medelstora företag riktat enkelt redskap för hantering av miljöfrågorna som erbjuder ett sätt till systematisk miljöledning. Ekokompassen utgör en del av det nordiska miljönätverket och det frivilliga samarbetet med staden. Ekokompassen har som mål att påverka miljöns tillstånd på ett positivt sätt och garantera kunderna hållbara och möjligast miljövänliga tjänster.

 

www.ekokompassi.fi