Havainnekuva Olympiastadionin pohjoisen sisäänkäynnin luota

Ympäristöteot ja vastuullisuus

Toimintaa ja elämyksiä ympäristön ehdoilla

Stadion-säätiölle on myönnetty Ekokompassi ympäristömerkki joulukuussa 2013. Olympiastadionin Ekokompassin rakentamisessa edettiin lähtötason kartoittamisesta ja ympäristövaikutusten arvioimisesta ympäristöohjelman laatimiseen huomioiden myös perusparannus- ja uudistamistyö vuosina 2016-2020. Uudistetun stadionin Ekokompassi auditointi suoritettiin vuodenvaihteessa 2021-2022 ja auditoinnin tuloksena Stadion-säätiölle myönnettiin ympäristösertifikaatti. Auditoinnissa ulkopuolinen asiantuntija varmisti, että stadionin toiminta täyttää edelleen Ekokompassi-ympäristösertifikaatin 10 kriteeriä. 

Olympiastadionin ympäristöratkaisut on suunniteltu niin, että Olympiastadiolla on kattava jätteenkeräys ja kierrätys sekä mahdollisimman energiatehokkaat ja ekologiset elinkaaren huomioivat ratkaisut kentän, rakennuksen ja koneistuksen osalta. Stadionille selvitetään myös aurinkopaneelien käyttöönottoa energiantuotannossa. Lue lisää linkistä uudistetun Olympiastadionin ympäristöratkaisuista.

Olympiastadion kantaa omalta osaltaan modernia ilmastovastuuta kaikin käytettävissä olevin keinoin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Stadionista tuli hiilineutraali sähkön ja jäähdytyksen osalta jo huhtikuussa 2021, ja täysi hiilineutraaliuskin on enää pienen loppukirin päässä. Lue lisää tästä.

Olympiastadionille on myönnetty Sustainable Travel Finland -kestävän matkailun sertifikaatti ja stadion on valittu mukaan Valitse Vastuullisemmin -palveluntuottajaksi sekä käyntikohteena että tapahtumapaikkana. 

Kuva: Elämyksiä ympäristön ehdoilla

Konkreettisina toimenpiteinä Ekokompassi-ympäristöohjelmaamme olemme valinneet seuraavat painopisteet:

 • jätteiden määrän vähentäminen, tehokas lajittelu ja kiertotalous
 • ympäristöystävälliset hankinnat ja ympäristöasioiden huomioiminen myös alihankintana ostetuissa tuotteissa ja palveluissa 
 • tapahtumiin liittyvät kiertotaloustoimenpiteet ja ympäristöviestintä

Stadion-säätiölle on myönnetty Ekokompassi ympäristömerkki joulukuussa 2013.

 

Stadion-säätiö on täyttänyt seuraavat Ekokompassi ympäristöjärjestelmän kriteerit:

 

 1. Säätiö toimii ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti.
 2. Säätiöllä on ympäristöpolitiikka, joka on perusta ympäristö-tavoitteille.
 3. Säätiö on tehnyt ympäristökatselmuksen, jossa on kartoitettu ympäristöasioiden hallinnan lähtötilanne sekä arvioitu toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset.
 4. Säätiö on laatinut vuosittaisen ympäristöohjelman ja asettanut saavutettavat tavoitteet. Toimenpiteet on kirjattu ympäristöohjelmaan.
 5. Säätiöllä on nimetty ympäristövastaava.
 6. Säätiön nimeämät ympäristöasioiden avainhenkilöt ovat käyneet Ekokompassi-ympäristökoulutuksen. Avainhenkilöt ovat ohjeistaneet muun henkilökunnan ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan. Säätiön henkilökunta ja Olympiastadionilla toimivat palveluntuottajat on hyvin sitoutuneita ja motivoituneita ympäristöasioiden päivittäiseen toteuttamiseen.
 7. Säätiöllä on jätehuoltosuunnitelma. Jätteet lajitellaan paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
 8. Säätiö pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
 9. Säätiöllä on luettelo käyttämistään kemikaaleista. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilökunnan saatavilla ja työntekijöitä on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön. Säätiö varastoi kemikaalinsa määräysten mukaisesti.
 10. Säätiö raportoi Ekokompassille vuosittain tavoitteidensa toteutumisesta sekä ilmoittaa ympäristötoimintaa kuvaavat tunnusluvut. Seurantaraportti on Säätiön henkilökunnan saatavilla.

Ekokompassi on pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen. Ekokompassi on osa pohjoismaista ympäristöverkostoa sekä vapaaehtoista yhteistyötä kaupungin kanssa. Ekokompassin tavoitteena on vaikuttaa ympäristön tilaan positiivisesti sekä taata asiakkaille kestäviä ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä palveluja

www.ekokompassi.fi