Havainnekuva Olympiastadionin pohjoisen sisäänkäynnin luota

Ympäristöohjelma

Toimintaa ja uudistamista ympäristön puolesta

Stadion-säätiölle on myönnetty Ekokompassi ympäristömerkki joulukuussa 2013. Olympiastadionin Ekokompassin rakentamisessa edettiin lähtötason kartoittamisesta ja ympäristövaikutusten arvioimisesta ympäristöohjelman laatimiseen huomioiden perusparannus- ja uudistamistyö vuosina 2016-2020. 

Olympiastadion kantaa omalta osaltaan modernia ilmastovastuuta kaikin käytettävissä olevin keinoin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Hiilineutraali Helsinki 2035- toimenpideohjelman hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi.

Olympiastadionin ympäristöratkaisut on suunnitteltu niin, että Olympiastadiolla on kattava jätteenkeräys ja kierrätys, mahdollisimman energiatehokkaat ratkaisut suojelun puitteissa, mahdollisimman ekologiset elinkaaren huomioivat ratkaisut kentän, rakennuksen ja koneistuksen osalta. Stadionille selvitetään myös aurinkopaneelien käyttöönottoa energiantuotannossa.

Lue lisää uudistetun Olympiastadionin ympäristöratkaisuista.

 

Konkreettisina toimenpiteinä Ekokompassi-ympäristöohjelmaamme olemme valinneet seuraavat painopisteet:

 • jätteiden määrän vähentäminen, tehokas lajittelu ja kiertotalous

 • hankintojen ohjaaminen ympäristömyönteiseen suuntaan

 • ympäristöasioiden huomioiminen myös alihankintana ostetuissa tuotteissa ja palveluissa 

 • tapahtumiin liittyvät kiertotaloustoimenpiteet ja ympäristöviestintä

Stadion-säätiölle on myönnetty Ekokompassi ympäristömerkki joulukuussa 2013.

 

Stadion-säätiö on täyttänyt seuraavat Ekokompassi ympäristöjärjestelmän kriteerit:

 

 1. Säätiö toimii ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti.
 2. Säätiöllä on ympäristöpolitiikka, joka on perusta ympäristö-tavoitteille.
 3. Säätiö on tehnyt ympäristökatselmuksen, jossa on kartoitettu ympäristöasioiden hallinnan lähtötilanne sekä arvioitu toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset.
 4. Säätiö on laatinut vuosittaisen ympäristöohjelman ja asettanut saavutettavat tavoitteet. Toimenpiteet on kirjattu ympäristöohjelmaan.
 5. Säätiöllä on nimetty ympäristövastaava.
 6. Säätiön nimeämät ympäristöasioiden avainhenkilöt ovat käyneet Ekokompassi-ympäristökoulutuksen. Avainhenkilöt ovat ohjeistaneet muun henkilökunnan ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan. Säätiön henkilökunta ja Olympiastadionilla toimivat palveluntuottajat on hyvin sitoutuneita ja motivoituneita ympäristöasioiden päivittäiseen toteuttamiseen.
 7. Säätiöllä on jätehuoltosuunnitelma. Jätteet lajitellaan paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
 8. Säätiö pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
 9. Säätiöllä on luettelo käyttämistään kemikaaleista. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilökunnan saatavilla ja työntekijöitä on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön. Säätiö varastoi kemikaalinsa määräysten mukaisesti.
 10. Säätiö raportoi Ekokompassille vuosittain tavoitteidensa toteutumisesta sekä ilmoittaa ympäristötoimintaa kuvaavat tunnusluvut. Seurantaraportti on Säätiön henkilökunnan saatavilla.
Ekokompassi on pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen. Ekokompassi on osa pohjoismaista ympäristöverkostoa sekä vapaaehtoista yhteistyötä kaupungin kanssa. Ekokompassin tavoitteena on vaikuttaa ympäristön tilaan positiivisesti sekä taata asiakkaille kestäviä ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä palveluja